Kopia zapasowa

Zaczynamy od dodania nowej funkcji. Uruchamiamy Menedżera serwera i wciskamy Dodaj role i funkcje.

1111 W Kreatorze dodawania ról i funkcji klikamy Dalej. 1111 Wybieramy Instalację opartą na rolach lub opartą na funkcjach. Następnie wciskamy Dalej. 1111

Zaznaczamy serwer (u nas SERVER2012) do którego będziemy dodawać nową funkcję:

1111

Pomijamy ekran wyboru nowej roli: naciskamy Dalej.

1111

Wybieramy Windows Server Backup i wciskamy Dalej.

1111

Zaznaczamy opcję Automatycznie uruchom ponownie serwer docelowy... i naciskamy Tak, a w końcu Zainstaluj.

1111

Czekamy, aż Windows zakończy instalacjie nowej funkcji.

1111

W katalog C:\kopia\ tworzymy trzy pliki tekstowe. W każdym z nich umieszczamy adresy fizyczne (MAC) kart sieciowych serwera.

1111

Uruchamiamy narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows Server z menu Narzędzia w Menedżerze Serwera.

1111

Z lewej strony konsoli wybieramy Lokalna kopia zapasowa, a potem z prawej Jednorazowa kopia zapasowa

1111

W Kreatorze jednorazowych kopii zapasowych zaznaczamy Inne opcje i naciskamy Dalej.

1111

Wybieramy niestandardową konfigurację kopii zapasowej:

1111

W kolejnym ekranie kreatora wciskamy Dodaj elementy.

1111

Wybieramy katalog kopia z całą zawartością.

1111

W kolejnym ekranie kreatora klikamy Ustawienia zaawansowane.

1111

W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane zaznaczmy opcję Pełna kopia zapasowa VSS.

1111

W nastęnym ekranie kreatora klikamy Dalej.

1111

Określamy typ miejsca docelowego kopii, wybieramy opcję Dyski lokalne.

1111

Miejsce docelowe kopi zapasowej określamy jako dysk E:

1111

Potwierdzamy chęć wykonania kopii wciskając przycisk Kopia zapasowa.

1111

Czekamy na zakończenie procesu kopiowania i klikamy Zamknij.

1111

W konsolii Kopia zapasowa systemu Windows Server powninna pojawić się nowa pozycja z informacją o dacie utworzenia kopii zapasowej:

1111

Fizycznie kopia zapasowa została zapisana na dysku E: w katalogu WindowsImageBackup:

1111

Kasujemy wszystkie pliki w katalogu kopia.

1111

Spróbujemy przywrócić usuniętę przed chwilą pliki, przechodzimy ponownie do konsoli Kopia zapasowa systemu Windows Server i wciskamy Odzyskaj....

1111

Wybieramy nasz serwer: SERVER2012.

1111

Wybieramy datę wykonanej kopii zapasowej, którą chcemy odzyskać. Wciskamy Dalej.

1111

Wybieramy typ odzyskiwania: Pliki i foldery i wciskamy Dalej.

1111

Wybieramy pliki, które chcemy przywrócić, w naszym przypadku katalog kopia. Wciskamy Dalej.

1111

W następnym ekranie kreatora wciskamy po prostu Dalej.

1111

Potwierdzamy chęć odzyskania plików wciskając Odzyskaj.

1111

Po zakończeniu pracy Kreatora odzyskiwania wciskamy Zamknij.

1111

Na końcu sprawdzamy, czy pliki zostały przywrócone:

1111